Web
Analytics

[page_title]

Bidh Cath nan Eun a’ tachart aig ceann a h-uile bliadhna. Shàbhail Mac Impire na Frainge fitheach ann, agus mar thoradh air a h-uile rud a thachair, bidh a mhac-sa air a tharraing a-steach gu dùbhlannan annasach airson làmh pòsaidh nighean famhair a bhuannachadh dha fhèin. Ach cò bhios a’dèanamh a’chùis orra- e fhèin neo nighean an fhamhair?!

The Battle of the Birds

The battle takes place at the close of every year. The son of the Emperor of France intercedes in the battle and saves a raven. His son after him is thenceforth drawn into a surreal series of challenges to win the hand of the daughter of a giant. But who gets to show their mettle – himself or the giant’s daughter?

Story Name:
[project-name-list]

Language:
[languages]

Meet the storyteller